Δικαίωμα να κοινοποιούνται

Αν υπήρξε παραβίαση των δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, το άτομο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται εντός 72 ωρών από την πρώτη να έχει λάβει γνώση της παράβασης.


Πίσω